Komisie pri Ocú

§ 15

Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia ochrany verejného záujmu a verejného poriadku

predseda – František Hadušovský

Ľubomír Kočiš

Jozef Lesný

Karol Jaslo

Martin Mižigár

 

Komisia kultúry a športu

predseda – Daniel Bandy

Anna Kočišová

Viera Sabolová

Marta Vlkolinská

Rudolf Kandráč

 

Bytová komisia

predseda – Jozef Horváth

Miroslav Vlkolinský

Ladislav Horváth st.

Karol Jaslo st.

Lívia Kvítková

 

Škodová komisia

predseda – Ing. Peter Kubaško

Jozef Horváth

Ladislav Dunka