Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

Návrh dodatku č. 2 k VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre obča