Ročna zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnosti č. 17/2018

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovoní odpadu.